Giuanne Patatu: note biografiche Stampa
Mercoledì 02 Gennaio 2008 01:42

de Sevadore Patatu 

Giuanne Patatu est nàschidu su tres de abrile de su 1908, da-e famìlia "numerosa e povera in canna", comente issu mantessi narat in su contadu "Como e Tando", chi aberit custa regolta de trabaglieddos suos. Su babbu si naraiat Càralu, o Carolinu, comente lu giamaian sos amigos, fit nàschidu in Tàttari in su 1865 ed est mortu in Zaramonte in su 1921, ancora giòvanu, si cherimus, lassende parte de sa famìlia ancora de immannare, cando Giuanne aiat trèighi annos. Sa mama, Giuanna Budroni, giaja 'Udrone, la giamaimus nois, est morta in Olbia in su 1963, chi aiat 93 annos.

Giuanne fit su e ses fizos: sos àtteros fin Maria, Antoninu, Franzisca, Peppina e Andriutza. De tottu custos frades e sorres est s'ùnicu chi ancora s'agattat e isperamus pro annos meda ancora. Tiu Antoninu est mortu su 29 de làmpadas de su 1957, lassende ses fizos: unu masciu, Alfredo, chi vivet in Dolianova e chimbe fèminas: Giovanna, Mariolina, Gabriella, Rina e Nena. Tia Maria est morta da-e ora, fit cojuada a Sorso, ue viven ancora parte de sos fizos e nebodes; àtteros viven in Tàttari. Sas àtteras tres sorres sun andadas a istare tottu a Olbia, ue viven ancora sos eredes, salvu sas duas fizas de tia Peppina, Lidia e Grazietta, chi sun mortas tottas duas.

Sa vida pro sa famìlia Patatu, (paret chi siat unu sambenadu naschidu da-e un'istivinzu de su babbu), est istada totta in pigada; pigada mala e longa, "pius in pigada de su caminu de Edras". Sos trabagliadores, tando, chi 'essian da-e domo innanti 'e nascher su sole e recuian addaghi fit caladu a palas de su monte. E andaian pro battor soddos, mandighende pane e càriga, chie fit fortunadu; si no fit pane e chibudda o pane asciuttu in tottu.

Giuanne, da-e piseddu minore, at trabagliadu in sos impiantos de sa lughe chi in cussos annos an comintzadu a pònnere in bidda. Daghi sa ditta at finidu sos trabaglios de impiantu, sa sotziedade Budroni e Rottigni, chi gestiat sa linia elèttriga, da-e manialeddu chi aiat incomintzadu, l'at passadu in pianta istàbile a fagher su mulinarzu, s'elettricista e deviat puru sighire sos trabaglios istajonales de su mulinu 'e s'ozu chi fit da-e intr'in intro cun su mulinu 'e sa farina.

At trabagliadu comente pagos l'an fattu in vida insoro. Capitaiat chi mancaiat sa lughe, ca nde fit ruttu calchi palu pro su tempus malu e issu chi 'essiat, accontzaiat su guastu e, a sero attardu, istraccu mortu, daghi recuiat, comintzaiat a marghinare su trigu chi si fit ammuntonadu in mulinu, fintzas a totta notte: "si nono, naraiat, sa 'idda restat chena mandigare. In 43 annos, no at connotu una die de fèrias. In bidda est istadu unu fundamentu e unu pretzisu puntu de riferimentu in meda cosas e pro zente meda. Non b'at domo o famìlia, chi non li devat unu piaghere, o pro una cosa o pro s'àttera.

A 26 annos s'est cojuadu cun Franzisca Pulina (Ciccia), fiza de Sevadore, unu pastore piaghesu, e de Paulina Murgia, e an apidu una famìlia manna, ses fizos: Carlo, Ida, Iolanda, Tore, Franca e Giovanna. A sa famìlia sua dedicat unu sonetto chi est in custa regolta. Custos fizos lis an dadu 15 nebodes, unu de sos cales, Manuel, est mortu pitzinnu minore de battor annos e mesu.
S'istupèndiu de mulinarzu-elettricista non bastaiat pro campare decorosamente una famìlia gai manna e pro mandare duos fizos a istudiare, e Giuanne Patatu s'est sempre inzegnadu a fagher de tottu: faghiat impiantos elettricos a privados, s'istagninu, fit agente de sa Singer e at gestidu su cìnema, chi diventaiat sala 'e ballu in carrasciale. S'at fattu sa domo guasi totta a su solu e at aggiuadu sos fizos a si la fàghere, non solu finantziariamente, ma fattende su fraigamuru comente aiat fattu pro sa domo sua e puru pro calchi amigu.

Est istadu decoradu cun sa medaglia de oro "Per Fedeltà al Lavoro", da-e su Presidente de sa Republica Antonio Segni. In tempus de gherra, poi, (at fattu sa segunda gherra mondiale in Sa Madalena), s'indellettaiat a fagher bottes, sàndalos, lamas de còghere, istagnales, cannadas, bidones, alambiccos, rosonittas, istriglias, vasettos, cuinzolos, chi faghet ancora cun d'una pretzisione chi si 'iden da-e tesu chi sun sos suos; e at fattu puru unu zeneradore de currente elèttrica chi trattaimus, prima, a fagher sas applicassiones elèttricas a giaja Murgia (un'ispèssia de Marconi terapia), chi aiat àpidu una paralisi, e poi, daghi giaja et morta, a fagher buglias a sos pitzinnos de carrela.

Un'inteligèntzia rara, sa 'e Giuanne Patatu, chi at sa segunda elementare, ma at connoschèntzias e cumpetèntzias assumancu de unu diplomadu.
Sos ùltimos annos de trabagliu los at passados in s'ENEL e, in su 1968, est andadu in pintzione. In su I990 est morta Ciccia, s'amada muzere, e-i como vivet in Zaramonte cun sa fiza Ida, su 'enneru Sevadore Cappai e-i su nebode Gianfranco.

Giuanne Patatu at comintzadu a iscrìere poesias in tarda edade. Sos sardos sun unu paghitzeddu tottu poetes da-e cando naschen, e forsis issu puru nd'at cumpostu calecuna da-e minore, ma at incomintzadu a las iscrìere e a las arribare, cando est andadu in pintzione. Sa regolta est bastante ricca e vària. Comintzat cun sos sonettos, ue sos argumentos sun leados da-e sa vida currente de onzi die. No est pròpiu poesia de occasione, ma est sempre ispirada da-e unu fattu, o dolorosu, o gioiosu, o curiosu, e-i sa mazore parte de sas boltas finit cun d'una riflessione, chi s'accollocat tra s'ironia e-i su buglionzu, chena mai arrivire a sa sàtira o a s'imbeffadura, e sempre inghiriada de sabiesa manna, cunsizada da-e s'isperièntzia de sa vida tribulada.

Ma ischit puru fagher trèmere e sonare sas cordas de su sentimentu, comente sutzedit in sas poesias Sa Mama e in sos sonettos dedicados a Manuel, su nebodeddu sou mortu a battor annos e mesu, daboi de un'annu de sufferèntzias. Immàgines delicadas, sentidas, cun sas cales at bìnchidu unu prèmiu in d'unu cuncursu a Mores. Unu de-i custos sonettos est istadu publicadu puru in sa famosa tertza pagina de "La Nuova Sardegna". Un'atteru prèmiu l'at bìnchidu cun su sonetto: Su Lamentu de su Conigliu, in su cuncursu littèrariu aurdinzadu da-e s' ACLI in Tàttari.

Atteros argumentos sun sos paesanos, sa 'idda, sa campagna, sos sacrifìssios de sa vida, s'attualiade pulìtiga e sotziale, sos indevinzos, chi sun postos cun cudda caratterìstiga umorìstiga dettàdali da-e su carattere. S'affettu pro Santa Giusta, sa santa meraculosa a sa cale tottu sos zaramontesos sun affessionados meda, est presente paritzas boltas, in sonettos e in ottavas. Appellos a sos giòvanos, chi Giuanne Patatu cheret bene e frecuentat meda. Paritzos amigos suos sun giòvanos artigianos, cun sos cales non solu s'intrattenet arrejonende, ma andat puru a trabagliare, aggiuèndelos in su chi podet e, in su chi non podet, contribuende cun cunsizos a mezorare su trabagliu.

Sa regolta no est fatta seberende sas mezus poesias chi at iscrittu; est fatta ponzendebei tottu su chi at iscrittu. Ma b'est de nàrrere chi, cando iscriiat, non pensaiat de tzertu a pubblicare nudda, ca cumponiat cun su solu intentu de s'appentare. Antzis, devo nàrrere chi custu lìberu at a èssere una sorpresa pro isse puru, ca est fattu chena permissu sou e chena chi isse nd'iscat nudda: unu regalu pro su 87°cumpriannu. Deo so 'ènnidu in possesso de sos iscrittos suos, ca, appena los iscriiat, mi los daiat pro bi los iscrìere a màcchina. Deo, cando li torraia sa poesia iscritta 'ene, nde li daio unu paju de còpias e una mi l'ammantenia deo. Las apo arribadas tottu, aggoltas in custu libereddu, chi l'ap'a dare sa die de su cumpriannu sou, su tres de abrile chi 'enit, umpare a sos "A chent'annos".

At iscrittu puru paritzos contados; aiat comintzadu a los aggoglire comente e appuntos de dare a mie, pro los poder trattare in sos contados mios. Ma sun gai 'ene fattos, chi apo pensadu de bi los torrare ben assentados in lìberu, 'umpare a sas poesias, ca sun troppu bellos pro los reduire a appuntos de trattare a pagu a pagu, separèndelos e bisestrèndelos. Custos, mi so abistu, poden viver de una vida litterària insoro, puru si sos cuntzettos e sas notiscias istòricas chi bi sunu, sun patrimòniu de chie si siat e poden esser trattados da-e tottu, cumpresu deo chi so su fizu. Apo postu puru sas poesias incumpletas: bìcculos de ottavas, cuartinas, bìcculos de sonetto e gai nende. Si no an valore litteràriu, an aer valore pro sos cuntzettos esprimidos.

Giuanne Patatu no at mai iscrittu in d'unu cuadernu ordinadu, ma in pabiros chi podian essere bicculos de unu calendàriu 'etzu, de bustas, de foglios de cale si siat manera, in pabiru 'e istratzu, a lapis, a pinna ruja o niedda, a segundu de-i cussu chi acciapaiat in su mamentu.
B'est de narrer puru s'amistade e-i s'istima chi lu at ligadu a Bainzu Truddaju, su poete famadu de Zaramonte, a su cale at dedicadu paritzos cumponimentos.
Deghe annos faghet deo li apo dedicadu custu sonetto:

A BABBU MEU

Babbu meu est de bascia istatura
e avantzadu già ch'est in edade.
Vivende in anneu e amargura,
paga nd'at bidu de felitzidade.

Ma de s'inteligèntzia sa mesura
at manna meda e de calidade;
e si ch'est collocad'in d'onz'altura
de su trabagliu duru e in s'onestade.

Tott'ammentan su babbu dagh'est mortu,
deo t'ammento como chi ses biu,
augurende chi sessen sos affannos.

Perdònami pro calchi mannu tortu.
In fortza chi aumentes e in briu,
passende allegru e sanu sos chent'annos.

Osservade cun cale realidade descriet in d-un'iscrittu sos tempos de sa pitzinnia sua; sas iscenas sun contadas cun ricchesa de particulares, chena mai che rùere mai in sa cummiserassione, anzis, b'at guasi una rivalutassione malincònica pro cussos tempos, non solu ca tando fit piseddu e, cando unu est giòvanu, tottu li paret bellu, ma pruite cussos tempos fin sì tempos de sufferèntzia e de astrintura, ma custas servian a fagher ammadurare sa cuscescia de sa zente, a la fagher diventare pius educada, pius solidale, pius tollerante, pius bona. Su tempus e-i sos mezoros de sos cales issu puru, mancarri a betzesa, at godidu, an filtradu meda cussas sufferèntzias e como issu las bidet imminorigadas, affinigadas, addulchidas; cosa chi li cunsentit de pònnere in motu una gàrriga de geniosa autoironia chi est presente bundante in custu contadu, ma est puru presente sempre in totta sa produssione sua, siat in prosa, siat in poesia; ed est poi s'aspettu pius bellu de su caràttere sou chi l'iscumproas cando ti pones a b'arrejonare.

S'iscrittu "Como e Tando" est unu capolavoro de pedagogia. Sas riflessiones prufundas chi bi sunu, sun beras e reales. Sos guastos chi produet un'educassione isbagliada non si poden contivizare. E issu assistit cun impotèntzia a-i custu iscassu, a s'iscazamentu de sa famìlia e de sa sotziedade, arruinada e luada da-e babbos e mamas maccas, chi avviscian sos fizos fintzas a s'ivvilimentu, pensende de fagher su bene insoro. A su contràriu, custu che lis imprimit in su carveddu chi sa vida est fàtzile, chena brivassiones, chena sacrifissios. E, si comente est gai fàtzile, non l'aman e sun tènnidos a che la furriare peri sos istradones e-i sas manghinas, currende in moto e in màcchina, o, cosa ancora peus, sutta a nèulas de pìndulas malaittas e iniessiones de iscasciùmine.

Un'ultima annotassione b'at de fàghere pro custa regolta de poesias e contados de Giuanne Patatu: est un'òrriu meravizosu e mannu de modos de nàrrere, de tradissiones antigòrias, de nòmenes, de usàntzias de sa 'idda 'e Zaramonte e de sas àtteras biddas de s'Anglona e de sa Sardigna intrea. Custas cosas poden servire a zente chi las at vìvidas pro no' ismentigare e a chie non las at vìvidas, pro pònnere attintzione in su caminu trappuleri de sa vida. Ma, subra a tottu, poden èssere ùtiles comente e puntu 'e partèntzia a sos giòvanos chi cheren ischire comente fimus una 'olta e comente fit sa vida de sos mannos nostros; ischire da-e ue ndi 'enimus pro sighire a andare addainanti cun seguresa e pretzisione. Su tempus presente lu vivimus mezus e-i su tempus benidore at a esser pius fàtzile de affrontare, si connoschimus bene su tempus passadu. In custu, sas poesias e-i sos contados de Giuanne Patatu, nos dan unu bonu colpu 'e manu, fieru, detzisu e cumpletu.

Zaramonte, su die 31 de su mese de martu de su 1995
...

Tenide contu chi custas notas las apo iscrittas in finitia de su mese de martu de su 1995, comente e presentassione de unu libereddu cun tottu sas poesias suas, chi sun pubblicadas a banda in custu mantessi situ. Custu libereddu fit unu regalu chi li apo fattu pro su cumpriannu sou e bi l'apo fattu àere su tre de abrile de su 1995. Cosas meda sun cambiadas da-e tando. Giovanni, su nebode pesadu pro isse, est mortu unu mese appoi. E babbu l'at postu fattu daboi de battor meses, in cabidanni de su mantessi annu.

Custu libereddu babbu l'at retzidu su die de sa festa sua; però non bi l'apo cunsignadu deo, ma muzere mia Pina cun Francesca fiza mia, chi tando aiat pagos meses. Deo, unu paju de dies innanti, fia dèvidu partire in Ispagna, pro accumpanzare sos dischentes mios de iscola. Da-e Barcellona, però, l'apo telefonadu, pro li dare sos a chent'annos, e mi so abizadu chi issu, non solu si nd'est aggradessidu meda, ma s'est puru cummòvidu. Su regalu de tottu sas òperas suas, pubblicadas in lìberu, non si l'isettaiat; comente non s'isettaiat niunu de sos àtteros fizos, ca aia fattu tottu a sa cua.

A distàntzia de tantos annos, so cuntentu de l'àere dadu cussa gioja innanti de mòrrere.

Tàttari, su die 18 de su mese de 'ennarzu de su 2008.

Ultimo aggiornamento Giovedì 19 Febbraio 2009 13:25