Home » Limba Sarda » Varie » Cantone de Nadale

Immagini del paese

Chiaramonti panorama 23.JPG

Statistiche

Tot. visite contenuti : 11018010

Notizie del giorno

 
Cantone de Nadale PDF Stampa E-mail
Valutazione attuale: / 3
ScarsoOttimo 
Venerdì 25 Dicembre 2020 13:43

di Anghelu de sa Niéra


Naschidu ses Gesusu in sa conchedda
Ue su oe e s’ainu b’istaiant
Chen’aére  peruna campanedda
Sa paza solu si mandigaiant.


Tue fizu ‘e Deus e de Maria
Non pianghias mancu pro su fritu
Subra sa paza e subra sa iddia
Sos pastores sas peddes ana gitu.

Atidu gia bos ant  late e regotu
A tie, Vergine Santa, e a  tie   Zusepe
Non sunt bennidos a fagher rebotu
M’ adorare Gesusu in su presepe.

Sos angheleddos totu in su tuveddu
Faghiant cunpagnia a totos trese
Finas  su oe umpare cun s’aineddu
Si sunt imbenujados in sos pese.

Luminosa in cara fit Maria
Zuseppe chircaiat de frimmare
Su entu fritu umpare cun sa iddia
Chi sos manteddos che cheriant betare.

Sos pastores beniant in cumpagnia
A giugher  fogu e panneddos de lana
Su latte biancu e caldu pro  Maria
Chi s’iscuredda gia nd’aiat gana.

Su fizigheddu  naschidu famidu
At chervidu luego a l’allatare
sa mamighedda tantu l’at frunidu
ch’ appen’ atatu s’est post’a giogare.

Tando santu Zuseppe pius tranquillu
sas campaneddas s’est postu a sonare.
Su pitzinneddu  at balladu su dillu
Pro s’alleggresa sua  a manifestare.

Cun sos bratzos biancos  che-i su nie
Forte si  lu teniat  Maria bella
Sos pastoreddos ch’istaiani inie
Cuntemplaiant Gesusu che un’ istella

Santu Zuseppe sempre preoccupadu
At frimmadu totu sas campaneddas
Su pitzinneddu sa mama at abbratzadu
sos anghelos soneint sas launeddas

Pro lu fagher drommire s’iscureddu,
Sa Vergine cuntenta  de su fizu
Gia l’at ninnadu nendeli faeddu:
-Drommi prenda ‘e oro biancu lizu.

Drommi e reposa fizigheddu meu
In bratz’ a mie, gia ses meda seguru
Tue gia ses  destinu chi m’at dadu Deu
Zusep’a su entu at pesadu su muru.

 

Drommi  e reposa de su Chelu fizu

In custu mundu pienu de malannos
Pro como niunu non  ti dat fastizu
Suni lontanos totu sos affannos.-

Sos pastores tando ant saludadu
Sa  Vergine Maria e santu Zusepe
Su pitzinneddu non s’est ischidadu
Sa mama l’at corcadu in su presepe.

Nois bos veneramus totos trese
Zusepe e Mària , lizos de  chelu
E   adoramaus te cun sos tres rese
Gesusu bellu  e caru in biancu velu.


Ultimo aggiornamento Venerdì 25 Dicembre 2020 13:49
 

Aggiungi un commento

Il tuo nome:
Indirizzo email:
Titolo:
Commento (è consentito l'uso di codice HTML):