Home » Limba Sarda » Patatu Salvatore » Salvatore Patatu: Sos duos mulos

Immagini del paese

Ch neve 2005.13.JPG

Statistiche

Tot. visite contenuti : 10917255

Notizie del giorno

 
Salvatore Patatu: Sos duos mulos PDF Stampa E-mail
Valutazione attuale: / 90
ScarsoOttimo 
Giovedì 31 Marzo 2011 11:35

Rivisitazione in lingua sarda di una favola di La Fontaine ambientata in una regione storica della Sardegna

Sa fàbula de La Fontaine, Lìberu I - n. 4

Unu mulu gàrrigu de sacos de oro pro contu de su Guvernu, tèteru che canna, andaiat a costazos de un'àteru mulu gàrrigu de fena.

 

Moviat sa giua piena de ischiglias e campaneddos; s'oro, però, atirat s'inimigu feu. Unu fiotu de bandidos in chirca de 'inari, piumbat subra a su mulu de su re e ti l'ischijinat unu muntone de colpos a conca, fintzas a l'ammortèschere de su totu.

"Coltz'a mie!" narat morzende "S'ingàrrigu altu e solenne chi aia mi ch'est giutende a porta ìnferi. Biadu a tie chi giughes fena e non tesoros in s'ischina".

"Amigu caru, cussa est sa disgrascia de chie at ingàrrigos importantes e famados" li rispondet su cumpanzu. "Mezus mulu de mulinarzu che dèvere fàghere brincos chei cussu.


Sa fàbula imberritada

Giambada in Sos duos ainos

Finidu de barriare s'àinu de lingotos de oro, chi deviat èssere carrucadu a sa capitale, sos funtzionàrios de sa Regione, giamant s'ainarzu e li narant:

"Truva deretu e non ti frimmes in logu, già l'ischis sa responsabilidade manna chi as. Su bàrriu chi giughes no est paza. Bae in bonora".

S'ainarzu s'incaminat cun s'àinu a missinnanti, allumèndesi una sigareta americana tota profumada, chi pariat comporada in calchi istangu de una tzitade de continente.

S'àinu fit unu dei cuddos àinos campidanesos, altu cantu unu mulu, dechidu e galanu chi pariat fatu a pinzellu. Aiat un'andanta fiera, a conca alta, chi pariat unu nòbile: un'àinu nòbile, comente sunt totu sas cosas chi apartenint a s'Istadu. E poi su bàrriu chi giughiat non fit mancu triughìndia isbuatadu; fit su mezus bàrriu chi un'animale podiat giùghere in palas: oro, oro de tribagliare in sas butegas de s'Istadu, o de tènnere arribadu in calascios, chena tratadu, pro galentire valore a sa moneda nostra, chi chena oro, balet cantu su pabiru de istratzu chi trataiat tiu Giuanne Mureddu pro imboligare sa cunserva.

Fit totu bene frunidu. Pariat unu dei cuddos caddos in sa festa de santu Antine, chi li mancaiat solu sa bandela. Giughiat unu brigliotu totu recramadu a manu, cun duas rodiglias de pedde colorada in dausegus de sas orijas, chi parian duos colòvuros de su giardinu de sas monzas. A fiancu bi fint sos paraojos, pro lu salvare dae sos rajos de su sole, chi li daiant impizu caminende e li amparaiant sos ojos dìligos de printzipinu. Su seddone fit fatu in Otieri, dae mastros famados; recramadu a manu cussu puru e inghiriotadu de milli bullitas lutzigas de prata.

Subra a su seddone sa bèrtula, piena de oro; e de oro pariat issa puru, fata comente fit in lana anzonina, seberada e arminada a dovere, filada dae manos cumpetentes e tèssida in telarzos galanos, cun apaltos sèrios, fatos a sa manera de su mastru, chi ischiant fàghere solu tando, cando no esistiant tangentes ei su dinari de s'Istadu beniat impreadu pro cosas bonas e ùtiles de abberu. Deviat èssere bèrtula fata in Nule o in Aritzo, ca b'aiat disegnos e colores chi mancu sos fiores de su letu de Nostra Segnora de mesaustu fint gai bellos e coloridos. E in su mantessi logu, in su mantessi telarzu e dae sas mantessi manos cumpetentes e delicadas fit tèssida sa tramatzeta, chi giughiat suta a su seddone: chentza latranga pro non nòghere ai cussa coa nòbile e dechida.

Sa chigna fit larga, cun disegnos istampados a pressa, comente e sas chi faghiant in sos portafoglios de Tonara e de Dorgali; e b'aiat una tìbia chi mancu in sa chintorza de tiu Faricu fit gai bella. E fit ferradu cun ferros noos a ses tzoos, chi, caminende a drotu, pistende su terrinu, lassaiat andare zochiteddos geniosos e gai bellos e musicales, chi pariat s'acumpanzamentu de su tumbarinu de sa banda, chi sonaiat in piata in sas ocasiones pius nòdidas.

Tando s'Istadu si podiat permitire de tènnere bene sas cosas ei sos animales suos addetos a sas incumbèntzias de onzi die, ca su Guvernu non deviat pensare a su putu chena fundu chi sunt sas ferrovias, chi costant unu muntone de dinari e non nde giuant a nudda, chi pro fàghere pagos chilòmitros, bi ponent pius de s'àinu. E pro annànghere sale a su brou, ant fatu una tale cuncurrèntzia, chi, como, de ainarzos non si nd'agatat pius e de àinos, in s'Istadu, bi sunt restados solu cussos a duas ancas, chi pretendent de amministrare chentza nde tostare renes.

A meidade de caminu s'intopat cun un'àteru àinu, acummpanzadu da un'àteru ainarzu. Si comente fint andende in su mantessi dretu, si saludant e sighint a caminare cumpare apajados. S'àteru àinu fit gàrrigu de Fena e de orzu e lu fit giutende a s'ammassu. Cust'àinu, basciteddu e barritortu, cun sas ancas de nanti trofigadas e sas ancas de segus tòpiga tòpiga, non giughiat mancu brigliotu, ma una fune ligada a nodu mortu in tuju ei sos ojos tristos e pienos de tzimiga. Sos sacos fint arrumbados subra a un'imbastu chi pariat fatu de taulas de casceta, cun sos fortitos de ozastru foscigadu, sos bàtiles de sacheta betza e cunsumida ei sa chigna de pedde de craba annata in tres logos. Sa latranga, imboligada cun bìculos de istratzu de tantos colores, ligados a filu refe, passaiat suta a sa coa, chi si moviat che frustinu, pro che catzare bator o chimbe muscas caddinas, chi lu martorzaiant dae manzanu a sero.

S'ainarzu, pius male contzu de issu, cantaiat una cantone corsicana e onzi tantu sessaiat de cantare pro nàrrere "tru s'a'" e pro dare una tirada a unu cantu de sigareta fiagosa, fata cun pabiru de giornale e cun biculeddos de tebacu de zigarru, pistadu cun sos pòddighes nieddos e calpidos chei sa figu de trìulas. Sos duos ainarzos fint onzunu pro contu sou, ma sos duos àinos faghent amistade unu cun s'àteru e comintzant a faeddare.

"A mie mi paret chi tue non b'irrichis pius!" narat ai cuddu poveraciu s'àinu chi giughiat s'oro.

"Cantu b'at irrichidu Sevadore Crabistu, chi su bene pius mannu chi aiat fit una berrita istratzulada!" rispondet cuddu pòveru animale.

"A lu bides comente càpitat? deo carruco oro e mi tratant bene, mi bestint bene e màndigo mezus. A tie non ti càmbiant mancu sa tramatzeta e ti ch'imbiant chena ferros in pes, chi, si passas in terrinu de crastos, ti bisestras malamente".

"Non lu neres a mie chi già l'isco" li rispondet s'àteru, isalenende pro s'isfadu. "Ma si aciapamus sos bandidos, a mie non mi faghent nudda, ca giuto merce chi balet cantu e pagu e dei custa si nd'agatat in onzi bicu. A tie, invece, ti istratamazant e podet sutzèdere chi ti fetant puru sa pedde pro ti furare si chi giughes a coddu".

No aiat mancu finidu de nàrrere cussas peràulas, chi arrivint una trintina de bandidos a caddu, cun pistolas e fusiles puntados e calecunu tirat a sos pes de sos duos ainarzos chi, bidende cussa zentòria armada e cumprendèndende s'intentu, s'iscrociant a cùrrere e non si sunt bidos pius.

Sos duos àinos unu pagu assuconados, si nd'abbaidant apare ei s'àinu pòveru narat:

"Ite ti fia nende? Como as a bìdere chi t'ispizant bene cun totu cussu oro chi giughes".

"Già ses unu bellu pindaciu" li rispondet s'àteru. "Mancu fentomados, chi si sunt già presentados. Ibbiadu a tie chi non giughes roba de valore!"

Sos bandidos, invece, los leant totos duos a trazu e che los giughent a su cuile insoro. Apena arrividos, su capu dat sos òrdines de isvarriare sos duos animales. De comente bident chi unu giughiat sa bèrtula gàrriga de oro, comintzant a si lu carignare totu, che chi esseret istadu Gina Lollobrigida. Ballende e cantende si nde l'abbratzant, basendesilu, trofighèndeli sas orijas cun dilighia, comente e chi aiat giòmpidu sos annos.

"Isperamus chi s'àteru puru giutat àteru oro" tichirriant totu cumpare sos bandidos, cun ojos pienos de disizu.

Leant s'àinu ai cudda fune tota misera e coltza, isgàrrigant sos sacos e los trapant cun sos busteddones chi segaiant su pilu a bolu. Ma dae sas trapaduras non ndi bessit si non che orzu e fena, misciados a unu piuereddu fine fine, chi atrechde oro fit! Piuereddu fine chi faghiat isturridare su mulinarzu. De comente bident chi fint pienos de fena e de orzu, lean sos fustes e comintzant a addobbare s'àinu chi no ischiat a ue si dare pro si baldare.

"Bae in ora mala" li tichìrriat su capu, dèndeli sos ùltimos duos colpos a cùrumos e dispacendechelu: "A peus chi ses feu, male sestadu, totu malevadadu e coltzu, ti permitis de nos leare in giru batèndennos fena e orzu chi nd'aciapamus in onzi cuile.

Chistionàriu

1) Isbuatadu est su triughindia chena sa paza; comente e chi nde li epant bogadu sa buata. Proa a bìdere da ue ndi benit custa peràula. At ite bidere cun sa peràula buatone? e ite cheret nàrrere?

2) Cando est chi si trataiat su pabiru de istratzu a imboligare sa cunserva?

3) Comente sunt frunidos sos caddos in sa festa de santu Antine? Chie fit santu Antine? in cale biddas de sa Sardiga e in cale die benit afestadu? est de abberu unu santu? Cale est cussa proa manna de balentia chi faghent sos cadderis intundu a sa cheja de su santu?

4) Aritzo e Nule sunt biddas famadas pro sa tessidura? e Otieri pro sas seddas? e Tonara e Dorgali pro sos portafoglios? lu sunt ancora? Cale àteras biddas in Sardigna sunt famadas pro custas facultades?

5) Tonara est meda famada puru pro unu dulche bonu meda chi bi faghent; cale est?

6) In bidda tua cale tzilimònia religiosa faghent sa die de mesaustu? ite b'intrat su letu de Nostra Segnora?

7) Sa peràula "tzoos" est istada traduida "chiodi" in Italianu. B'at però una diferèntzia manna tra tzou e "chiodo" (giau), cale est?

8) Ite cheret nàrrere "pro annànghere sale a su brou"? proa a lu nàrrere cun un'àteru diciu o in àteras peràulas.

9) Proite s'animale benit ferradu?

10) Ispizare cheret nàrrere alliare sos pilos, los pònnere in assentu cun s'ispillone; inoghe est tratadu in sensu metafòricu: ite cheret nàrrere?

11) Est beru chi a su cumpriannu si trofigant sas orijas? e proite?

---

Traduzione

I due muli

La Fontaine "I Due Muli", Libro 1 - N. 4

Un mulo con un carico d'oro appartenente allo Stato, tutto tronfio camminava a fianco di un altro mulo carico di avena.

Agitava la criniera piena di campanelline; l'oro, però, attira il nemico cattivo. Una banda in cerca di soldi, piomba sopra il mulo del re e gli fa grandinare sul testone una serie di colpi fino a ridurlo in fin di vita.

Povero me! - dice morendo - l'alto e solenne incarico mi sta portando alla morte. Te beato che sulla tua umile schiena trasporti avena e non grandi tesori.

Amico caro, quella è la disgrazia di chi ha incarichi importanti e di responsabilità - gli risponde il compagno.

- Meglio esser mulo di mugnaio che dover fare simili salti.

------

Trasformata in:

I due asini

Finito di caricare l'asino con i lingotti d'oro che dovevano essere trasportati alla zecca dello Stato, i funzionari della Regione, chiamano l'asinaio e gli dicono:

- Vai dritto e non fermarti da nessuna parte: sai benissimo quale grande responsabilità assumi con questo trasporto. Il carico che porti non è paglia di granturco per materassi di pastori e contadini. Vai in buon'ora e arriva vincitore.

L'asinaio si incammina dietro l'asino, accendendo una sigaretta americana donatagli da qualche funzionario statale che faceva frequenti viaggi in continente, i cui tabaccai avevano sigarette e sigari di tutte le marche e dimensioni.

L'asino era di razza campidanese, alto come un mulo, bello ed elegante che, alla scuola di Pinerolo, aveva appreso l'incedere seducente del cavallo di razza, in sintonia con la bontà e il valore della merce che trasportava. Aveva un modo di procedere fiero, con la testa alta, da marchese: un asino nobile, come tutte le cose dello Stato.

E poi, il carico che trasportava era oro; oro da lavorare nelle botteghe dello Stato, o da tener conservato nei cassetti, senza adoperarlo, per garantire il valore della nostra moneta, che senza oro vale quanto la carta straccia che adoperava zio Giovanni Mureddu, il Paradiso lo accolga, per involgere la conserva di pomodori, che vendeva a etti per colorare la pastasciutta o il pane cotto della povera gente.

Era tutto ben agghindato come uno di quei cavalli della festa di san Costantino! gli mancava solo la bandiera. La cavezza era tutta ricamata a mano, con due rotelle di pelle colorata dietro le orecchie che sembravano due garofani del giardino delle suore. Di fianco c'erano i paraocchi, per proteggere dai fastidiosi raggi del sole quegli occhi delicati da principino. La sella era stata costruita ad Ozieri, da maestri famosi, ricamata a mano anch'essa e completata da mille borchie luccicanti come l'argento. Sopra la sella la bisaccia, carica d'oro; e d'oro sembrava anch'essa, tessuta in lana d'agnello scelta e cardata a dovere, filata da mani competenti e tessuta in telai scelti, con appalti seri e responsabili che sapevano fare solo allora, quando le tangenti erano un fenomeno sconosciuto e i soldi dello Stato venivano utilizzati per cose buone e utili veramente.

Doveva trattarsi di una bisaccia fatta a Nule o ad Aritzo, perché c'erano disegni e colori che neanche i fiori dell'altare maggiore il giorno di ferragosto erano così belli e colorati. E nello stesso paese e nello stesso telaio e dalle stesse mani competenti e delicate era stato senz'altro tessuto lo strapunto che portava sotto la sella; senza posoliera per non infastidire eccessivamente quella nobile coda sottile. Il sottopancia era largo, con disegni stampati a pressa simili a quelli dei portafogli di Tonara e di Dorgali; e c'era una fibbia che neanche quella della cintola di zio Farico era così bella. E aveva i ferri agli zoccoli a sei chiodi, che, mentre trotterellava, pestando lievemente il terreno, lasciava andare rumorini simpatici e così ritmicamente musicali che sembrava l'accompagnamento del tamburino imperiale della banda che suonava in piazza in occasioni particolari.

Allora lo Stato si poteva permettere di tenere a quel modo le sue cose e i suoi animali addetti ad uffici quotidiani, perché il Governo non doveva pensare al pozzo senza fondo delle ferrovie, che costano un sacco di soldi ed offrono un pessimo servizio, che per fare pochi chilometri impiegano più tempo di quanto ne impiegasse l'asino. E per aggiungere sale al brodo, hanno fatto una tale spietata concorrenza che adesso di asinai non ce ne sono più e neanche di asini, nello Stato, ci son rimasti soltanto quelli a due gambe, che pretendono di amministrare senza cavarne piedi.

Arrivato a metà strada s'incontra con un altro asino, guidato da un altro asinaio. Poiché andavano nella stessa direzione, si salutano e seguitano a camminare insieme, appaiati, uno accanto all'altro. Il secondo asino era carico di avena e di orzo che stava portando all'ammasso.

Quest'asino, bassottino e tutto storto, con le zampe anteriori anchilosate e quelle posteriori azzoppate, non portava cavezza, ma una funaccia legata al collo e gli occhi tristi e malinconici pieni di cispa. I sacchi erano appoggiati sopra un basto fatto con tavole recuperate da una cassetta di meloni, con le barre di olivastro contorto, lo strapunto riciclato da un vecchio sacco sfilacciato e il sottopancia di pelle di capra riparata in tre punti. La posoliera, avvolta con pezzi di straccio di vario colore, tenuti insieme con del filo di canapa, passava sotto la coda che si muoveva come una frusta tentando di scacciare quattro o cinque mosche cavalline che lo martoriavano dalla mattina alla sera.

L'asinaio, più malmesso di lui, cantava una canzone corsicana e ogni tanto interrompeva il canto per incitare l'asino dicendo "Tru' s'a' " e per dare un'aspirata a un pezzo di sigaretta puzzolente fatta con carta da giornale e con pezzettini di tabacco di sigaro pestati con le dita nere piene di fenditure come i fichi di luglio. I due asinai erano ognuno per proprio conto, ma i due asini fanno amicizia l'un l'altro e cominciano a chiacchierare.

- Lo vedi - dice l'asino che trasportava l'oro - lo vedi come capita; io trasporto l'oro e mi trattano bene, mi vestono elegante e mangio meglio. A te non ti cambiano neanche lo strapunto e ti mandano a lavorare senza ferri, che se passi in terreno accidentato ti ferisci malamente.

- Eh, non dirlo a me che l'ho capito da tanto - gli risponde l'altro respirando a fatica e sospirando. - Ma, se incontriamo i banditi a me non fanno nulla, mi ignorano, perché trasporto merce di scarso valore che si trova dappertutto. A te invece ti picchiano e ti maltrattano e sei fortunato se ne tiri fuori la pelle senza danni.

Non finisce di dire queste parole che arrivano una trentina di banditi a cavallo, coi fucili e pistole puntati e qualcuno spara persino vicino alle gambe dei due asinai, i quali, vedendo quella gentaglia armata di tutto punto e indovinando le loro intenzioni, cominciano a correre senza preoccuparsi d'altro e senza farsi più vedere. I due asini, un po' spaventati, si guardano l'un l'altro e il povero dice:

- Cosa ti dicevo? Ora vedrai che ti danno una pettinata coi fiocchi per colpa di quell'oro che trasporti.

- Certo che sei un bel menagramo! - gli risponde l'altro - Neanche nominati e si son già presentati. Beato te che porti roba di scarso valore!

I banditi, invece, li prendono entrambi per le funi e si dirigono verso il loro covo. Appena arrivati, il capo dà l'ordine di scaricare i due animali. Come si accorgono che uno dei due aveva una bisaccia piena d'oro, cominciano ad accarezzarlo come se si trattasse di una affascinante diva del cinema. Continuando ad abbracciarlo, ballano, lo baciano gli danno dei buffetti affettuosi alle orecchie, con delicatezza come se fosse la festa del suo compleanno.

- Speriamo che anche l'altro trasporti oro - gridano in coro i banditi con gli occhi sbarrati dalla cupidigia.

Prendono l'asino per la misera fune, scaricano i sacchi e li aprono, operando degli strappi nei fianchi con dei coltellacci affilati che tagliavano il pelo in due pezzi. Dai sacchi non scende altro che orzo ed avena, mischiati ad una polverina sottilissima che poteva essere di tutto fuorché di oro; quella stessa maledetta polverina che fa starnutire il mugnaio. Dopo un attimo di smarrimento, i banditi, credendo di essere presi in giro, prendono i bastoni e cominciano a picchiare il povero innocente asinello, il quale non sapeva come ripararsi.

- Vai in malora - gli grida il capo, sferrandogli le ultime bastonate nelle natiche e mandandolo via.

- Non basta che sei brutto e sgraziato, deforme e malfatto, ti permetti anche di prenderci in giro portandoci orzo e avena, invece dell'oro che ha portato il tuo fiero e nobile amico.

QUESTIONARIO

1) "Un asino nobile, come lo sono tutte le cose che appartengono allo

Stato"... Si tratta di un chiaro esempio di ironia. Cosa vuole affermare in realtà il narratore? Che cos'è l'ironia?

2) Che funzione doveva avere l'oro trasportato in lingotti dall'asino

campidanese?

3) Quanto vale la nostra moneta senza il corrispettivo in oro nei depositi dello Stato? A cosa viene paragonato il valore della moneta nella favola?

4) Quali sono gli addobbi e le bardature dell'asino campidanese?

5) Appalti e tangenti sono argomenti di stretta attualità. A che proposito li inserisce l'autore?

6) Come spiega il narratore il lusso di quelle bardature e finimenti per un animale che compiva un servizio per conto dello Stato?

7) Come mai ora non ci sono più asinai ed asini a compiere tali funzioni? (come lo spiega l'autore sardo?).

8) Chi sono gli "asini a due gambe"che pretendono di amministrare oggi i servizi delle ferrovie?

9) Come viene descritto il secondo asino, quello che trasportava orzo e avena? Come era bardato?

10) Anche gli umani, gli asinai, sono diversi: fumano persino sigarette diverse. Quali?

11) Quale atteggiamento si aspettano i due asini da parte dei banditi?

12) Cosa avviene, invece? E perché?

13) La "morale" risulta in questo caso completamente ribaltata. Come?

14) Quali altre differenze si possono individuare tra la favola di La Fontaine e quella dell'autore sardo?

 

Cfr. Salvatore Patatu, Fabulas imberrittadas, ed Laino Libri, Sassari 2000, pagine 75 - 86

Il disegno è di Bonaria Mazzone

Questa è la 6a "fabula" di 12. La 7a sarà pubblicata il 1. Maggio 2011

 

Ultimo aggiornamento Lunedì 04 Luglio 2011 15:05
 

Aggiungi un commento

Il tuo nome:
Indirizzo email:
Titolo:
Commento (è consentito l'uso di codice HTML):